شرح

قیمت

شماره خط

ردیف

۱.۲۵۰

۱۲   ۵۵۵   ۲۳

۱

 

۶۸۰

۹۷   ۹۵   ۲۸۷

۲

 

۶۱۰

۰۵   ۸۷   ۲۵۷

۳

 

۵۶۰

۸۱   ۳۶   ۲۷۰

۴

 

 ۶۱۰

۵۸۷   ۸۷   ۲۹

۵

 

 ۵۹۰

۰۵   ۸۷   ۲۵۷

۶

 

 

۷

 

 

۸

 

 

۹

+ نوشته شده توسط فرزادفرجی در چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 16:25 |